Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor de online bestelling en verzending van tegoedbonnen bij c.q. door Stadtwerke Nettetal GmbH (Finlantis) via www.finlantis.de. Afwijkende en/of aanvullende algemene voorwaarden van de besteller zijn niet van toepassing, tenzij Stadtwerke Nettetal GmbH met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk instemt.
 
1.2 De bestelling en verzending van onlinetegoedbonnen is in principe alleen binnen Duitsland en Nederland mogelijk. Voor zover levering in een ander land is gewenst, kan Stadtwerke Nettetal GmbH dit van geval tot geval met de besteller overeenkomen.

 

2. Contractpartner

Contractpartner van de besteller bij onlinebestelling is uitsluitend Stadtwerke Nettetal GmbH, Leuther Str. 25, 41334 Nettetal, Duitsland, vertegenwoordigd door directeurs Norbert Dieling en Christian Küsters, Leuther Str. 25, 41334 Nettetal, telefoon: +49 (0)2157 - 12050, fax: +49 (0)2157 - 1205129, handelsregister: Amtsgericht Krefeld, HRB 8041.
 

3. Sluiten van de overeenkomst

3.1 De op www.finlantis.de aangeboden tegoedbonnen vormen slechts een verzoek aan de besteller om een aanbod tot afsluiten van een overeenkomst af te geven. De besteller kan uit het aanbod een tegoedbon kiezen, zijn keuze bevestigen door op de button “Nu online kopen” te klikken, de tegoedbon in het winkelmandje leggen door op de button “in winkelwagen invoegenleggen” te klikken en vervolgens na klikken op de button “Ga naar de kassa” zijn persoonlijke gegevens invullen. Na het invullen van de persoonlijke gegevens kunnen deze nogmaals worden gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. Vervolgens klikt men op de button “Controleer uw bestelling”. Vervolgens kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief en daarna op de button “Controleer uw bestelling” klikken. Type en aantal gekozen tegoedbonnen kan de besteller voor afsluiten van de bestelling in het veld “Terug” wijzigen. Hij kan tevens zijn persoonlijke gegevens wijzigen of het bestelproces afbreken door de internetbrowser te sluiten. Door op de button “Bestelling afsluiten” te klikken in de laatste stap van het bestelproces geeft de besteller een bindend aanbod af tot afsluiten van een overeenkomst met Stadtwerke Nettetal GmbH (bestelling). De overeenkomst met Stadtwerke Nettetal GmbH komt pas tot stand met ontvangst van de onmiddellijk per e-mail verzonden opdrachtbevestiging door de besteller. Bij de opdrachtbevestiging worden de factuur en deze algemene voorwaarden als bijlage gevoegd. Reageert Stadtwerke Nettetal GmbH niet op de bestelling, zo vormt dit geen aanvaarding.
 
3.2 De bestelling wordt door Stadtwerke Nettetal GmbH na sluiten van de overeenkomst opgeslagen. Deze is dan niet meer online toegankelijk.

4. Prijzen en verzendkosten

4.1 De op www.finlantis.de vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke omzetbelasting en exclusief kosten voor verpakking en verzending.

4.2 Online bestelde tegoedbonnen worden uitsluitend als brief per post verzonden.

5. Opeisbaarheid en betalingsvoorwaarden

5.1 De bestelling van tegoedbonnen via www.finlantis.de vindt uitsluitend plaats tegen vooruitbetaling via overmaking. De bankgegevens van Stadtwerke Nettetal GmbH worden aan de besteller in de opdrachtbevestiging meegedeeld.

5.2 De besteller ontvangt tegelijk met de opdrachtbevestiging een factuur. Het factuurbedrag wordt met toezending van de factuur opeisbaar.

5.3 De activering van de tegoedbon vindt pas plaats na volledige ontvangst van het factuurbedrag op de in de opdrachtbevestiging vermelde rekening van Stadtwerke Nettetal GmbH. Een betaling geldt als volledig ontvangen, wanneer Stadtwerke Nettetal GmbH zonder enige beperking over het volledige factuurbedrag kan beschikken.

6. Verzuim

Voor zover de besteller volgens de wettelijke bepalingen met de betaling van het factuurbedrag in verzuim raakt, behoudt Stadtwerke Nettetal GmbH zich voor de overeenkomst te ontbinden.

7. Verzending

7.1 Verzending van tegoedbonnen vindt plaats per post als brief na sluiten van de overeenkomst aan het in de bestelling opgegeven afleveradres van de besteller. De verwerkingstijd bij Stadtwerke Nettetal GmbH hiervoor bedraagt maximaal 5 werkdagen. De vermelde verwerkingstijd van maximaal 5 werkdagen geldt voor alle duidelijkheid niet als het overeenkomen van een vaste termijn (“Fixgeschäft”) en vormt bij overschrijding geen grond voor verzuim van Stadtwerke Nettetal GmbH.

7.2 Voor de omvang van de levering is de opdrachtbevestiging maatgevend.

8. Informatie over herroeping voor consumenten bij de bestelling van online tegoedbonnen

8.1 Herroepingsrecht
De besteller heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De herroepingstermijn begint veertien dagen vanaf de dag, waarop de besteller of een door hem benoemde derde, die niet de transporteur is, de tegoedbon in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de besteller Stadtwerke Nettetal GmbH - Finlantis - Buschstr. 22, 41334 Nettetal, Duitsland, fax: +49 (0)2157- 895 95 71, e-mail: info@finlantis.de) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over zijn besluit de overeenkomst te ontbinden. De besteller kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om terugbetaling aan de besteller mogelijk te maken, moet deze bij zijn herroeping een geldige rekening opgeven, waarop Stadtwerke Nettetal GmbH het bedrag kan overmaken. Om de herroepingstermijn na te komen is het voldoende als de besteller de mededeling over het uitoefenen van het recht op herroeping binnen de herroepingstermijn verzendt.

8.2 Gevolgen van de herroeping
Als de besteller de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Stadtwerke Nettetal GmbH aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat Stadtwerke Nettetal GmbH de mededeling van de besteller om de overeenkomst te herroepen heeft ontvangen, van Stadtwerke Nettetal GmbH terug. Stadtwerke Nettetal GmbH betaalt het factuurbedrag aan de besteller terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met de besteller werd overeengekomen; in ieder geval worden de besteller voor terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.  Retournering van de tegoedbon aan Stadtwerke Nettetal GmbH na herroeping is niet nodig. Stadtwerke Nettetal GmbH blokkeert de tegoedbon na ontvangst van de herroeping.

8.3 Vervallen recht op herroeping
Het recht op herroeping vervalt voor afloop van de onder punt 8.1 genoemde termijn, wanneer de tegoedbon op uitdrukkelijk verzoek van de besteller volledig wordt verzilverd voordat de besteller gebruik heeft gemaakt van zijn recht op herroeping.

9. Retournering en ruilen

Onverminderd het recht op herroeping zijn tegoedbonnen uitgesloten van retournering. Tegoedbonnen kunnen niet worden geruild.

10. Verzilveren van tegoedbonnen

10.1 Tegoedbonnen kunnen pas na technische activering door Stadtwerke Nettetal GmbH worden verzilverd. Zij zijn drie jaar geldig vanaf de activering van de tegoedbon.

10.2 Een volledige of gedeeltelijke uibetaling in contanten van gekochte tegoedbonnen is uitgesloten.

10.3 Bij dienstverlening zoals massages of deelname aan cursussen met een beperkt aantal deelnemers is aanmelding vooraf noodzakelijk. De mogelijkheid tot deelname is afhankelijk van de beschikbaarheid van het desbetreffende aanbod.

11. Huishoudelijk reglement

Met de bestelling van tegoedbonnen c.q. het verzilveren hiervan accepteert de besteller het voor het gebruik van de sauna geldende huishoudelijk reglement van Stadtwerke Nettetal GmbH. Dit reglement hangt ter inzage bij de ingang van Finlantis.

12. Privacybeleid / bescherming van gegevens; opslaan tekst van de overeenkomst

Persoonsgerelateerde bestelgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming en de Telemediawet.  Gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven om bestellingen af te wikkelen (betaling, verzending). Er worden verder geen andere gegevens aan derden doorgegeven. Bij bestelling worden alle gegevens SSL-gecodeerd verzonden en beveiligd. De besteller kan te allen tijde gratis inzage krijgen in gegevens die Stadtwerke Nettetal GmbH over hem heeft opgeslagen.

13. Vragen of klachten in verband met het gebruik van de sauna

Wij zijn bereid om bij geschillen die zijn ontstaan door het gebruik van de sauna deel te nemen aan de alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten volgens VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - Duitse wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten). Volgens deze wet heeft een consument als bedoeld in § 13 BGB (consument) het recht een geschillenorgaan als bedoeld in de VSBG in te schakelen voor een geschillenbeslechting, als hij eerst een klacht heeft ingediend bij ons bedrijf en er geen oplossing werd gevonden die voor beide partijen bevredigend is.

Consumenten kunnen zich met hun klacht wenden aan: Stadtwerke Nettetal GmbH, Leuther Str. 25, 41334 Nettetal, Duitsland, tel. +49 (0)2157 1205 0, e-mail service(at)stadtwerke-nettetal.de.

De contactgegevens van het geschillenorgaan zijn:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.

Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
Tel. +49 (0)7851 795 79 40
Fax: +49 (0)7851 795 79 41
mail(at)verbraucher-schlichter.de
www.verbraucher-schlichter.de/ueber-uns/verbraucherschlichtungsstelle


Indien sinds het geldend maken van de betwiste vordering ten aanzien van ons bedrijf niet meer dan twee maanden zijn verstreken, en wij de betwiste vordering in dit tijdsbestek noch erkend noch van de hand gewezen hebben, dan kunnen wij de geschillenbeslechting voor de resterende tijd van de twee maanden laten opschorten. Het verzoek bij het geschillenorgaan voor consumenten stuit de wettelijke verjaring volgens § 204 lid 1 nr. 4 BGB. Het recht van betrokkenen om een rechtbank in te schakelen of te verzoeken om een andere procedure, blijft onverlet.

 

14. EU-site onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een site ter beschikking gesteld om onlinegeschillen te beslechten. U vindt de site op  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. Plaats van handeling en toepasselijk recht

Voor zover de besteller geen consument is, is de plaats van handeling voor alle verplichtingen uit de overeenkomst Nettetal. Op deze overeenkomst is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag.

16. Vereiste van schriftelijke bevestiging en scheidbaarheid

16.1 Er zijn geen nevenafspraken bij deze algemene voorwaarden gemaakt. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Dit geldt niet voor individuele afspraken zoals bedoeld in § 305b BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

16.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijft nochtans deze overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht.